Wiosna na osiedlu bema at Galeria Arsena?, Bia?ystok, Pl

Wiosna na osiedlu bema at Galeria Arsena?, Bia?ystok, Pl
Otwarcie:20.06.2020 
Miejsce:Galeria Arsena?, ul. A. Mickiewicza 2
Arty?ci:Teodor Ajder, Pawe? Ba?nik, Przemek Branas, Krzysztof Gil, Andrzej Heidrich, Pravdoliub Ivanov, Martyna Jastrz?bska, Nikolay Karabinovych, Szczepan Kopyt, Konrad Kuzyszyn, Diana Lelonek, Dorota Podlaska, Daniel Rumiancew, Konrad Smole?ski 
Kuratorki:Ewa ??czy?ska-Widz, Monika Weychert
Wsp??praca:projekt wystawy: Matosek/Niezgoda
Wsp??praca ze strony Galerii:Zbigniew ?widzi?ski

Wystawa o polityce historycznej i nekroprzemocy. Zar?wno tej dotycz?cych cia? – odgrzebywanych, transportowanych, pokazywanych – jak w wypadku szcz?tk?w gen. J?zefa Bema; ale tak?e nekroprzemocy symbolicznej: martwe cia?a maj? te? t? zalet? jako symbole, ?e nie s? ju? w stanie za siebie przem?wi? (cho? kiedy? mog?y), mo?na zatem przypisa? im s?owa i idee, jakie si? chce.Termin „polityka historyczna” pojawi? si? na prze?omie lat 80. i 90. w Niemczech, na marginesie tzw.sporu historyk?w.  Idea wykorzystywania historii – r??nych interpretacji przesz?o?ci jako instrumentu oddzia?ywania politycznego nastawionego na stabilizowanie b?d? destabilizowanie uk?ad?w politycznych, utrzymanie b?d? obalanie w?adzy politycznej, utrwalanie b?d? zmian? kod?w kulturowych – ma jednak d?ug? tradycj?. Jak? zatem rol? takie „afektywne fakty” odgrywaj? dzisiaj, w czasach kryzysu, populizmu i nowomedialnej przestrzeni?

Tytu? wystawy nawi?zuje do jednego z bia?ostockich osiedli, skupionego wok?? ulicy genera?a J?zefa Bema, kt?rej nazwa zosta?a nadana r?wno dziewi??dziesi?t lat temu. Wydarzenia towarzysz?ce wystawie b?d? odbywa? si? m.in. na osiedlu Bema.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share