Nikolay Karabinovych – From sea to sea

Nikolay Karabinovych – From sea to sea

Nikolay Karabinovych vo svojom diele spochyb?uje kateg?rie miesta a ?asu. Sk?ma premenliv? identity post-socialistickej v?chodnej Eur?py, nov? nacionalizmus a protiklady historick?ch narat?vov.

V?znamnou s??as?ou jeho tvorby je pr?ca so zvukom. Vytv?ra si hudobn? arch?v, ktor? je ch?pan? ako v?znamn? antropologick? zdroj. ?asto spolupracuje s hudobn?kmi a divadlom. Prostredn?ctvom analytickej, konceptu?lnej alebo intervencionistickej taktiky, sa obvykle odkl??a od historick?ho v?skumu a pr?stupu ku kolekt?vnej a osobnej pam?ti. Dva z jeho projektov prezentovan?ch v Gal?rii HIT s? zalo?en? na tragickej hist?rii umelcovej rodiny, ako svedectve prepojenia individu?lnej hist?rie s tou glob?lnou. Obidva pr?behy s? o utl??an? men??n a brut?lnom z?sahu hegemonick?ch s?l. N?zov v?stavy, From Sea to Sea (Od mora k moru), odkazuje na hegemonick? predstavy minul?ch ?ias, ktor? s? pr?tomn? v popul?rnych balk?nskych pies?ach v Srbsku, Turecku a Bulharsku aj v in?ch krajin?ch ako pozostatok snov o ve?kom n?rodnom imp?riu.

Nikolay Karabinovych sa narodil v Odese na Ukrajine v roku 1988, ?ije v Gente v Belgicku a ?tuduje na HISK Higher Institute for Fine Arts (Vy??ia ?kola v?tvarn?ch umen?). Vybran? samostatn? v?stavy: 2019: Сabinet of Neue Judische Kunst (Kabinet nov?ho ?idovsk?ho umenia), Noch, Odesa, Ukrajina; It seemed that something would happen (Zdalo sa, ?e sa nie?o stane), M?zeum modern?ho umenia, Odesa, Ukrajina. Vybran? skupinov? v?stavy: 2019: Spring (Summer, Fall, Autumn) of Nations, BWA, Tarnow, Po?sko; Ain’t nobody’s business (Nie je to nikoho vec), PinchukArtCentre, Kyjev, Ukrajina. 2018: The Human Condition (?udsk? stav), Jewish Museum and Tolerance Center (?idovsk? m?zeum a centrum tolerancie), Moskva, Rusko; Learning From a Good Neighbour 1918-2018 (Pou?enie od dobr?ho suseda), Pasinger-fabrik, Mn?chov, Nemecko. Bol ?lenom kur?torsk?ho t?mu na 5. Bien?le Odesa.

www.galeriahit.com
www.karabinovych.com

Source: artyoucaneat.sk

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share